...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของซูซี่...

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


         

            ชื่อ  นางสาวมาลินี มิกราช    ชื่่่อเล่น ซูซี่        เอกการประถมศึกษา  หมู่ 2                                            

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1    รหัสนักศึกษา 554188072