...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของซูซี่...

พระมหากษัตริย์

  พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม 
           ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นี้ ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการที่พระราชทานมาเพื่อให้ราษฎรมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านนั้น เมื่อศึกษาในแต่ละโครงการ จะพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทรงสังเกต ทดลอง และสรุปผลก่อนจะพระราชทานเป็นโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นครู ทรงเป็นต้นแบบของการเรียนรู้แบบองค์รวมจากสิ่งรอบตัว แม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ทั้งสิ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น