...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของซูซี่...

หน้าที่ 2


คิด  สร้าง  ทำ

ด้วยแนวพระราชดำริแบบวิทยาศาสตร์

         
          จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์  ก่อเกิดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรกว่า ๓,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศแม้ว่าแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป  แต่หลักการสำคัญที่โครงการมีเหมือนกันคือ   การตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ   ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับกระบวนการวิทยาศาสตร์อันเป็นกระบวนการคิด สร้าง และทำอย่างเป็นระบบ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

            พระองค์จะตรวจสอบก่อน  ถ้าไม่มั่นใจ  จะไม่นำออกไปสู่ประชาชน เพราะถ้าพลาดไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงต้องทดลอง  ทดสอบจนได้ผลที่แน่ชัด จนเกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วจึงออกไปใช้  เมื่อใช้แล้วมีปัญหา  หรือข้อแก้ไขอย่างไร ก็ตามไปแก้ไขปรับปรุงจนเกิดผลที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ศึกษาข้อมูล

         โดยก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ใดนั้น จะทรงศึกษาข้อมูลจากหลายรูปแบบ ทั้งจากเอกสาร แผนที่  ภาพถ่าย    ดาวเทียมอุตุนิยม และข้อมูลสนามเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฉพาะคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ทรงทราบถึงสภาพในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ

           เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่จริง จะทรงศึกษาข้อมูลจากแหล่งต้นตอด้วยการทอดพระเนตร ทรงสำรวจพื้นที่จริงทรงถามข้อมูลเพิ่มเติมจากราษฎรในท้องถิ่นถึงการประกอบอาชีพสภาพหมู่บ้าน ภูมิประเทศ ดิน ฟ้าอากาศ และน้ำ ทรงสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ จากนั้นจะทรงปรึกษารือร่วมกับข้าราชการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทรงตรวจสอบเทียบเคียงข้อมูลอย่างถี่ถ้วน เพื่อทรงทราบถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  พร้อมทั้งทรงคำนวณวิเคราะห์ทันทีด้วยว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร คุ่มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพียงใด แล้วจึงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในขั้นรายละเอียดต่อไป  ซึ่งกระบวนการทรงงานอย่างเป็นระบบเช่นนี้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เคยกล่าวไว้ในการขยายพิเศษเรื่อง ในหลวงกับการพัฒนาประเทศและ ๒ มิถุนายน  พ.ศ ๒๕๓๘ ว่า

            เวลาเสด็จฯ  ไปก็ต้องถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนและทางทิศเหนือมีอะไร ทางทิศใต้มีอะไร ทางทิศเหนือมีอะไร ท่านถามหลายๆคน  เซ็กกันไปมาระหว่างที่ถามนั้นก็จะดูแผนที่ว่าท่านก็ตรวจสอบได้เพราะมีเจ้าหน้าทีจากรมแผนที่ตามเสด็จด้วย ก็เรียกมาชี้ดู ตรงนี้จำเป็นต้องแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น